INFORMATIE VOOR SCHOLEN


IS UW SCHOOL GESELECTEERD VOOR DEELNAME AAN HET ONDERZOEK LEERPOTENTIE?
Per brief ontvangen 850 basisscholen uit heel Nederland een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek leerpotentie in groep 6. Deze basisscholen zijn zorgvuldig geselecteerd, zodat een landelijk representatieve steekproef van leerlingen in groep 6 wordt verkregen en daarnaast een aanvullende steekproef van leerlingen in groep 6 met risico op onderwijsachterstand.

Voor het doel van het onderzoek is het heel belangrijk dat de scholen die worden geselecteerd ook daadwerkelijk deelnemen.  De gegevens over de leerpotentie van hun leerlingen in groep 6 zijn nodig om de indicator onderwijsachterstanden te kunnen herijken en zo te zorgen voor een eerlijke verdeling van OAB-middelen.

De brief waarmee scholen worden uitgenodigd om deel te nemen is hier te vinden. De aanbevelingsbrief van het ministerie van OCW is hier te vinden.

WAT HOUDT DEELNAME AAN HET ONDERZOEK IN?
Het onderzoek leerpotentie vindt plaats tussen half maart en eind juni 2021. De deelnemende school bepaalt zelf de precieze dag en de tijd van de testafname. Kinderen die op dat moment afwezig zijn vanwege quarantaine of ziekte mogen de test eventueel op een later moment maken. Alle groepen 6 van de school doen mee aan het onderzoek. De IB-er of een leerkracht neemt de NSCCT klassikaal af. In totaal duurt dat ongeveer één uur.

WAT LEVERT DEELNAME AAN HET ONDERZOEK DE SCHOOL OP?
Na de afname van de NSCCT ontvangen de deelnemende scholen een terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek bij de eigen leerlingen uit groep 6. Dit rapport is bestemd voor de school. Het geeft uitsluitend informatie op groepsniveau en bevat geen scores van individuele leerlingen. Met het rapport krijgt de school inzicht in het leerpotentieel van de onderzochte groep en kan daaruit – mede op basis van de schoolprestaties van deze groep – conclusies trekken over de mate van onderpresteren. Daarnaast ontvangt uw school een klein presentje als dank voor de medewerking.

NEEMT UW SCHOOL DE NSCCT ZELF OOK AF?
Veel scholen gebruiken de NSCCT ook voor eigen doeleinden, omdat ze meer inzicht willen krijgen in het leerpotentieel van hun leerlingen. Ook deze scholen kunnen in principe deelnemen aan het onderzoek leerpotentie. Wel moet het afnamemoment in groep 6 worden afgestemd. Deelname aan het onderzoek leerpotentie is voor scholen kosteloos.