WAT IS HET ONDERZOEK LEERPOTENTIE?
Het onderzoek leerpotentie vindt plaats in het voorjaar van 2021 (maart-juni) in groep 6 van ongeveer 850 basisscholen door heel Nederland. Het onderzoek bestaat uit de afname van een klassikale test waarmee de leerpotentie van de leerlingen in groep 6 worden gemeten. De test heet de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT).

Onderzoekers van KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut te Amsterdam voeren het onderzoek uit. Dat doen zij op verzoek van het ministerie van OCW, mede namens het CBS, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

HERIJKING INDICATOR ONDERWIJSACHTERSTANDEN
In de huidige coronacrisis is het thema onderwijsachterstanden actueler dan ooit. Het is van groot belang dat de landelijk beschikbare middelen voor de bestrijding van deze achterstanden (OAB-middelen) terecht komt bij de leerlingen die deze het hardst nodig hebben. Het onderzoek leerpotentie levert daaraan een grote bijdrage. De resultaten worden gebruikt om de huidige indicator onderwijsachterstanden (van kracht sinds 2018/19) te herijken.  Deze indicator vormt de basis voor de verdeling van de OAB-middelen over scholen en gemeenten.