IS HET ONDERZOEK LEERPOTENTIE AVG-PROOF?


PROCEDURE
Bij de afname van de NSCCT vullen de leerlingen ook enkele gegevens over zichzelf in. De onderzoekers verwerken deze in een bestand waarin ook de score van de leerling op de NSCCT is opgenomen. Dit bestand wordt via een beveiligde verbinding geüpload naar het CBS. De onderzoekers vernietigen daarna hun versie van het bestand. Het CBS zorgt in een streng beveiligde omgeving voor het koppelen van het geüploade bestand aan andere gegevens die bij het CBS beschikbaar zijn. Op basis daarvan zal het CBS in 2025 de onderwijsachterstandenindicator herijken.

AVG-WETGEVING
Juristen van het CBS en NRO/NCO hebben vastgesteld dat de bovenstaande procedure rechtmatig is. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het verboden om het BSN-nummer van leerlingen te gebruiken in het onderzoek. Het CBS heeft echter wel identificerende kenmerken nodig om de NSCCT-scores van een leerling te kunnen koppelen aan de overige beschikbare gegevens over deze leerling. Dat is de reden dat in het onderzoek bij de leerlingen enkele persoonsgegevens opgevraagd worden. De AVG staat onder voorwaarden toe deze gegevens op te vragen. Belangrijk is dat de ouders goed worden geïnformeerd over het onderzoek en over de wijze waarop ze bezwaar kunnen maken tegen de deelname van hun kind aan het onderzoek. Het staat de ouders geheel vrij om bezwaar te maken; hun kind doet dan niet mee aan de NSCCT-afname. Deze procedure heet ‘passieve toestemming’.

IS DE ANONIMITEIT VAN SCHOLEN EN LEERLINGEN GEGARANDEERD?
In de landelijke publicaties over het onderzoek worden nooit namen van scholen of leerlingen opgenomen en ook worden zij nimmer herkenbaar in beeld gebracht. Ook in de terugkoppeling van de resultaten aan de scholen (het schoolrapport) komen geen namen of scores van individuele leerlingen voor.

GEGEVENSUITWISSELINGSOVEREENKOMST
KBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut sluiten met elke deelnemende school een gegevensuitwisselingsovereenkomst, waarin staat omschreven welke persoonsgegevens worden uitgewisseld en voor welke doeleinden. Ook is hierin vastgelegd dat beide partijen zich bij het gebruik en verwerken van de gegevens houden aan de AVG.